Политика за поверителност

Политика за поверителност на личните данни

 

1. Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Информация относно Администратора на лични данни, идентификационни данни на администратора и координати за връзка

Наименование: Прециз ДИК ЕООД

ЕИК: 200464383

Седалище и адрес на управление: Гр. Хасково, Ул. Първи Май 9

E-mail: savage.style.shoes@gmail.com

уеб-сайт: https://savage-style.com

Прециз ДИК ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2.

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2

 

2. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. имена, телефон, адрес, електронна поща.

Прециз ДИК ЕООД събира само доброволно предоставените от Вас лични данни, в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и

Закона за защита на личните данни, и по-конкретно, въз основа на:

 • изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • за целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

Прециз ДИК ЕООД , под никаква форма няма да събира други Ваши лични данни, освен необходимите за извършване на действия по уеб сайта -

Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на онлайн магазина - и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

 • създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.

По-конкретно, целта на събирането и обработването на данни е създаване и управление на профил в сайта -; обработване на поръчки, включващо приемане, потвърждаване, експедиране и фактуриране на същите; разрешаване на проблеми, свързани с анулиране на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги; връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби; възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби; оказване на подкрепа, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите на Прециз ДИК ЕООД

Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между Прециз ДИК ЕООД и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

 

3. Категории лични данни които ще се обработват

Услугите, които предоставя сайта https://savage-style.com предполагат предоставяне на Лични данни като име, адрес, телефон, e-mail.

 

3.1. Данни за регистрация: имена, е-mail

Цел, за която се събират данните:

 • Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него,
 • за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина,

 

3.2. Данни за извършване на доставка: имена, телефон, e-mail, адрес

Цел, за която се събират данните:

 • Изпълнение на задължения на администратора по договор за покупко-продажба от разстояние
 • доставка на закупените стоки
 • упражняване на право на връщане и замяна или отказ от закупена стока.

 

3.3. Основание за обработка на личните Ви данни:

С приемането на Общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание събираме и обработваме Вашите лични данни – чл.6, ал.1, б. “б” от Регламент (ЕС) 2016/679. Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие - чл.6, ал.1, б. “а” от Регламент (ЕС) 2016/679

- не събира данни с категория специални данни по смисъла на чл.9 и 10 от Регламент (ЕС) 2016/679 . С това съгласие вие се задължавате да не съхранявате и изпращате такива данни чрез сайта, като например:

 • данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.
 • документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.

Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
Дружеството не събира и обработва данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители.

 

4. Категории получатели на данните

Сайтът - функционира като електронен магазин, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Прециз ДИК ЕООД стоки - обувки

Изпращането на поръчаните продукти се извършва чрез куриерска услуга, като в този случай на избрания куриер се предоставят единствено имената, адреса и телефонния номер на потребителя, с цел изпълнение на нашите договорни задължения, и при съответните, съобразно договор между Прециз ДИК ЕООД и съответния куриер, гаранции за защита на предоставените лични данни.

 

5. Как обработваме Вашите лични данни?

Ние използваме данните Ви само за целите, за които ги събираме.

Информационният протокол и данните в него се съхраняват заради сигурността на нашите системи, за да може да се идентифицира дадено нарушение, посегателство или неоторизиран достъп до личните ви данни. Ние не сме в състояние да причисляваме даден протокол към определено лице. Ние не съпоставяме информация от дадена база данни с друга база данни.

Данните, които получаваме от Вас доброволно, се съхраняват, за да можем:

 • Да обработваме Вашите поръчки;
 • при необходимост от контакт с Вас за уточнение на поръчките, сроковете и начина на тяхната доставка.

След постигане на целта, за която сме събрали вашите лични данни и след изпълнение/прекратяване на сключения между нас договор, ние се задължаваме незабавно да ги унищожим, освен ако няма законов срок за тяхното съхранение.

Срок на съхранение на личните Ви данни:

Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазин или извършване на поръчка като “Гост“. След заличаване на профила Ви или успешно приключване, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

Ние не предоставяме онлайн услуги на потребителите, и не извършваме автоматизирана обработка на личните Ви данни, нито профилиране (форма на автоматизирано обработване на лични данни, с цел оценка на определени лични аспекти, свързани с физическото лице и предназначени за анализ или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до професионалните задължения на лицето, неговите финансово състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение)

Личните данни, които ни предоставяте, са сведени до минимума, необходим за изпълнение на поръчаното от потребителя, и никакви други лични данни извън този минимум не се събират, обработват или съхраняват от Прециз ДИК ЕООД

Достъп до информацията, която сте ни предоставили, има единствено Прециз ДИК ЕООД, като цялата информация, която получаваме за Вас, се съхранява на защитени сървъри и са въведени подходящи технически и организационни мерки за защитата й от неоторизиран достъп от трети лица, както и за осигуряване постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработването й.

При събирането и обработката на Вашите лични данни, Прециз ДИК ЕООД се придържа към следните принципи:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

6. Какви са Вашите права?

Имате право по всяко време да откажете вашите лични данни да бъдат събрани и обработвани, а също така да поискате да бъдат заличени, коригирани или блокирани.

За целта изпратете имейл със заглавие: “Отговорник лични данни” на следния имейл-адрес: savage.style.shoes@gmail.com

 

6.1.Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

 • Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.
 • Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да въведете имейл адрес и парола за достъп до сайта или по друг подходящ начин, който Ви идентифицира по безспорен и несъмнен начин като субекта на личните данни – например, като изисква от Вас да последвате изпратен от администратора линк, или друг гехнически способ.
 • С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в онлайн магазина, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти и да извършвате поръчки като гост или да направите нова регистрация.
 • Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

 

6.2. Право на достъп

 • Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като ако сте регистриран потребител, можете по всяко време да видите във Вашия профил личните данни, които сте предоставили и се обработват за Вас.
 • Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
 • Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
 • Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

6.3. Право на коригиране или попълване

 • Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Администратора. 

 

6.4. Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

 • Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

* личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
* Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;